Třetí třída

třídní učitelka: Mgr. Iva Zavadilová                                          asistent pedagoga: Martina Bednaříková

reditelka@zstuchomerice.cz                                                     bednarikova@zstuchomerice.cz

Do 10.11. je potřeba uhradit zálohu na ŠVP - 1900 Kč/ dítě - (do poznámky uveďte, prosím, jméno dítěte), na účet školy: 181849010/0300 


V den konání plavání bude žákům 3.třídy začínat vyučování od 7.45 hod.

ROZVRH 


Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.


ŘÍJEN


ČESKÝ JAZYK:

 • párové souhlásky
 • věta jednoduchá, souvětí
 • význam slov
 • významové okruhy slov
 • slova jednoznačná, slova mnohoznačná
 • slova citově zabarvená 
 • slova spisovná, nespisovná
 • synonyma x opozita


MATEMATIKA:

 • násobení a dělení čísly 6, 7, 8, 9, 10
 • geometrické pojmy - trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník

PRVOUKA:

 • jsme cyklisté - BESIP
 • orientace v krajině
 • mapa ČR
 • naše vlast - části ČRANGLIČTINA:

 •  opakování tématických celků 2. třídy formou soutěží a her
 • sloveso "být" v jednotném čísle + jednoduchá spojení - procvičování
 • přídavná jména a instrukce v hodině