Třetí třída

třídní učitelka: Mgr. Iva Zavadilová                                          asistent pedagoga: Martina Bednaříková

reditelka@zstuchomerice.cz                                                     bednarikova@zstuchomerice.cz

ROZVRH 

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

LISTOPAD


ČESKÝ JAZYK:

 • slova spisovná a nespisovná
 • synonyma a opozita
 • kořen slova a slova příbuzná
 • souhrnné opakování září / říjen
 • vyjmenovaná slova po B, F, L, 

MATEMATIKA:

 • násobení a dělení do 100 - procvičování a opakování
 • GEOMETRIE : geometrické pojmy - trojúhelník, čtverec, obdélník ve čtvercové síti
 • mnohoúhelníky


PRVOUKA:

 • Neživá příroda - skupenství voda
 • Druhy vod, ekologie - čištění odpadních vod
 • Vzduch, voda - vlastnosti
 • Horniny a nerosty - poznávání kamenů

 • Půda

ANGLICKÝ JAZYK:

 •  instrukce a slovesa opakování, předložky on, in, under, tázací zájmena+ věty, popis obrázků I am doing, Vánoce