První třída

třídní učitelka: Mgr. Markéta Debroise

debroise@zstuchomerice.cz

Do 21.2. přinést 70 Kč na pondělní vystoupení kouzelníka.

ROZVRH 

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.

Co probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

ÚNOR


PSANÍ:

 • Psaní te, tu, se si, su, pe, pi, pu, me, mi, mu, o, O
 • Psaní 3 - 4 písmenkových slov složených z naučených písmen
 • Diktáty naučených písmen, slabik a slov

ČTENÍ

 • Všechny 4 tvary písmen R, Z
 • Čtení dvojhlásek: ou, au
 • Vstup do slabikáře
 • Čtení slovních spojení, předložek, vět ze slabikáře
 • Nácvik intonace vět 

MATEMATIKA:

 • Psaní číslic 8, 9
 • Rozklady čísel a jejich porovnávání: 8, 9
 • Sčítání a odčítání do 8, 9
 • Jednoduché slovní úlohy - tvoření a řešení
 • Početní řetězce

PRVOUKA:

 • Lidské tělo a jeho části
 • Zdraví a nemoc - péče o nemocné, chování v době nemoci
 • Úraz - nebezpečí, předcházení úrazům, první pomoc
 • Chování při mimořádných událostech
 • Zásady správné výživy