Pátá třída

třídní učitelka: Mgr. Hana Ranostajová                                     asistent pedagoga: Vladislav Halamíček

ranostajova@zstuchomerice.cz                                                 halamicek@zstuchomerice.cz

Do 10.11. je potřeba uhradit zálohu na ŠVP - 1900 Kč/ dítě - (do poznámky uveďte, prosím, jméno dítěte), na účet školy: 181849010/0300 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK - děvčata odevzdávají do 31.10. 

                                     chlapci odevzdávají do 30.11.


ROZVRH


Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.

ŘÍJEN

ČESKÝ JAZYK:

 • podmět a přísudek
 • slova příbuzná (kořen slova, část příponová, předpony)
 • předložky x předpony (s,z)
 • opakování pravopisných jevů
 • homonyma x synonyma x opozita
 • SLOH - popis

MATEMATIKA:

 • sítě těles
 • opakování pořadí výpočtů (asociativní zákon pro sčítání a násobení)
 • slovní úlohy
 •  jednotky objemu
 • procvičování matematických operací +/-, x/ : (zpaměti i písemně)

PŘÍRODOVĚDA:

 •  neživá příroda (str. 8-18)

VLASTIVĚDA:

 • život na počátku novověku
 • baroko
 • Marie Terezie
 • Josef II.
 • vynálezy 18. a 19. století

ANGLIČTINA:

 • stupňování přídavných jmen
 • počasí a Halloween
 • četba a konverzace na aktuální témata