Výzva:

Dobrý den milí zástupci,

 

s ohledem na skutečnost, že mi k 31.8.2019 končí mandát ve funkci zástupce rodičů ve školské radě naší základní školy a do dalšího období již nebudu kandidovat,

tak se na vás obracím se žádostí o zvážení kandidatury některých z vás na tuto činnost. Bylo by vhodné, aby zvolený rodič měl dítko buď v 1. nebo 2. třídě a funkce

by tímto byla zajištěna na delší dobu. V případě, že se rozhodnete a budete se o post ucházet vy, nebo i některý z vašich známých, dejte prosím zprávu paní ředitelce

nejlépe do 9.6.2019, abychom provedli volbu nového zástupce do konce školního roku s výkonem funkce od 1.9.2019.

 

Věřím, že přistoupíte k mé výzvě vstřícně a budete pokračovateli velmi dobré spolupráce školy s rodiči našich nejmenších.

 

Všechny zdraví a hezký zbytek dne přeje Jiří Kubizňák

 

Školská rada: Martin Růžička zástupce zřizovatele

                       Ing. Jiří Kubizňák zástupce rodičů

                       Mgr. Daniela Lechnerová zástupce školy

Kontakt na zástupce rodičů pana Kubizňáka: kubiznak.j@volny.cz

Zápis z jednání školské rady 11. 4. 2019

 

přítomni: místostarosta p. Růžička (zástupce zřizovatele), p. Kubizňák (zástupce rodičů), Mgr. Lechnerová (zástupce učitelů), Mgr. Zavadilová

 

  1. Zahájení

      2. Pozvání paní ředitelky

      3. Znepokojení a rozčarování ZŠ Tuchoměřice nad šířením pomluv po obci, že škola neotevře 1. ročník, protože se hlásí méně žáků. Informace o zápisu byly na webu školy od     února 2019 a vyšly ve zpravodaji Tuchoměřice.

Paní ředitelka napíše článek do dubnového čísla zpravodaje.

Pan Růžička pošle sms připomínku občanům, že proběhne zápis.

 

  1. ZŠ hledá od příštího školního roku vychovatelku do ranní družiny a asistenta pedagoga. Bez přijetí těchto pedagogických pracovníků by nebylo možno ranní družinu otevřít a v jedné ze tříd uspokojovat řádně speciální vzdělávací potřeby žákům, kteří to potřebují.

Inzeráty vyjdou ve zpravodaji a na webu obce. Pan Růžička osloví okolní obce. Škola osloví rodiče budoucích prvňáčků.

 

  1. Akce školy: vítání občánků, Den Země, červnový výlet do HistoryParku Ledčice. Děkujeme manželům Bidenkovým za aktivitu při výběru výletu.

 

  1. Rozloučení s páťáky bude komornější, zaměřené na žáky 5. ročníku. Zúčastní se celý kolektiv učitelů. Od ostatních tříd se nebude očekávat vystoupení.

 

  1. Prosba pana Růžičky o secvičení vystoupení při příležitosti otevření trhů, které se uskuteční 11. 5. Škola se pokusí představení zajistit, pokud bude dostatečný zájem ze strany žáků (rodičů).

 

 

Zapsala: Daniela Lechnerová

 

 

 

Zápis z jednání školské rady 7. 1. 2019

 

přítomni: místostarosta p. Růžička (zástupce zřizovatele), p. Kubizňák (zástupce rodičů), Mgr. Lechnerová (zástupce učitelů), Mgr. Zavadilová 

 

1. Zahájení

 

2. Pozvání paní ředitelky

 

3. Uvedení nového člena ŠR, zástupce obce, pana Růžičky

 

4. Informování členů ŠR o inventarizaci majetku – paní ředitelka poskytla k nahlédnutí Soupis dlouhodobého hmotného majetku.

 

5. Informování o prosincových akcích zorganizovaných ZŠ:

- představení žáků školy pro seniory na OÚ Tuchoměřice spojené s výrobou drobných dárečků

- vánoční vystoupení v Husově sboru – bylo velmi zdařilé

- vánoční jarmark – prodej výrobků (žákovských prací), z něhož byl výtěžek 3 260 Kč

 

6. Zápis do 1. roč. ZŠ je naplánován na 16. 4. 2019. Informace o něm budou vyvěšeny 14 dní předem v MŠ Tuchoměřice, na webu ZŠ a vyjdou také v březnovém čísle Tuchoměřického zpravodaje.

 

7. Web ZŠ – pan Růžička vyslovil žádost o aktualizaci: třídní učitelé + třídy, přímý odkaz na jídelní lístek a vyvěšování zápisů z jednání ŠR. Zároveň nabídl škole poskytnutí služeb IT, které využívá obec.

Jména třídních učitelů + třídy - bylo aktualizováno. Další úpravu provede IT specialista.

 

8. Možnosti realizace tělesné výchovy – v budoucnu obec počítá se stavbou multifunkční haly, zatím žáci cvičí převážně venku na hřišti, v prvním pololetí jezdí vždy dvě třídy na plavecký výcvik do bazénu ve Slaném.

Pan Růžička dále zvažuje možnost dotací plaveckých výcviků poskytnutých obcí i pro ostatní třídy. Paní ředitelka zatím pošle p. Růžičkovi rozpočet za lekce plavání + dopravu pro další tři třídy.

 

9. Obec dále řeší možnosti pokrytí povrchu na dvoře školy. Travnatá plocha se neosvědčila, žáci trávu brzy pošlapali a na jejím místě je nyní pouze hlína, která se v deštivém počasí mění v bláto. Z tohoto důvodu pak nemohou žáci toto prostranství ve vlhkých dnech využívat. Obec zvažuje pokrytí tohoto prostoru umělým trávníkem, který je však finančně velmi nákladný. Inspirací by pro nás mohl být také povrch před ZŠ Velké Přílepy, kterou během ledna navštíví místostarostka paní Boulová.

 

10. Obec jedná o nákupu budovy č. p. 349, kterou by poté využívala škola, čímž by se mohla vyřešit například přetrvávající absence místnosti pro družinu a další potýkání se s nedostatkem prostoru ve školní budově.

 

11. Pan Růžička informoval ŠR o opravě a fungování hasičské sirény v obci. Při této příležitosti pak navrhl vyzkoušení cvičného požárního poplachu se žáky, spojeného s výkladem hasičů a exkurzí.

ZŠ zjistí možnosti a podmínky akce.

 

 

Zapsala: Daniela Lechnerová