Druhá třída

třídní učitelka: Mgr. Daniela Lechnerová

lechnerova@zstuchomerice.cz

Z deníku kocoura Modroočka - četba každou středu. Kniha může zůstávat ve škole.

ROZVRH 

ROZVRH PLATNÝ OD 2.12.


Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je  ovlivněno například i častou nemocností dětí.

ÚNOR


ČESKÝ JAZYK:

 • Tvrdé souhlásky
 • Měkké souhlásky
 • Rozlišování di/dy, ti/ty, ni/ny
 • Psaní y/i po měkkých a tvrdých souhláskách

SLOH:

 • Jaký je sníh?
 • Postup při stavění sněhuláka
 • Co vše musím promyslet, než si koupím zvířátko
 • Popis zvířete dle osnovy 

ČTENÍ:

 • stále Čítanka Alter, MČ- Z deníku koc. Modroočka

MATEMATIKA:

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky (příklady typu: 25 + 3, 89 - 6)
 • Počítání se závorkami
 • Sčítání a odčítání desítek v oboru do 100 (příklady typu: 25 + 20, 84 - 60) - názornost s užitím mincí
 • Slovní úlohy - nákup, mince

GEOMETRIE:

 • Úsečka, bod - opakování
 • Měření úseček
 • Zápis délky úseček
 • Porovnávání úseček
 • Rýsování úseček dle dané délky 

PRVOUKA:

 • Obezřetné chování - bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci

 • Situace hromadného ohrožení (Mimořádná situace - s. 38); důležitá telefonní čísla

 • Zdravá výživa - pitný režim, zdravá strava; škodlivé a návykové látky - odmítání návykových látek s. 36 - 37

 • Životní prostředí - ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

ANGLIČTINA:

 • Fráze - představování a příroda