Čtvrtá třída

třídní učitelka: Mgr. Barbora Jedličková                                         asistent pedagoga: Zuzana Škvorová

jedlickova@zstuchomerice.cz                                                          skvorova@zstuchomerice.cz                 

Do 10.11. je potřeba uhradit zálohu na ŠVP - 1900 Kč/ dítě - (do poznámky uveďte, prosím, jméno dítěte), na účet školy: 181849010/0300 

DOPORUČENÁ ČETBA PRO 4.TŘÍDU

ROZVRH 


Co právě probíráme?

Na tomto místě se můžete dočíst, jakému tematickému okruhu se právě děti věnují. Vše je pouze orientační, tempo třídy bývá kolísavé a do značné míry je ovlivněno například i častou nemocností dětí.
ŘÍJEN

 ČESKÝ JAZYK: 

 • opakování vyjmenovaných slov po B, L, M
 • určování slovních druhů
 • mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen
 • slova souřadná, nadřazená, podřazená


MATEMATIKA: 

 • písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel (NUTNÉ DOMA PRAVIDELNĚ PROCVIČOVAT!!)
 • násobení a dělení jednociferných a dvojciferných čísel (str. 14, str. 17)
 • slovní úlohy
 • dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným (str. 20)
 • geometrie: kruh, kružnice, rýsování různoběžek, rovnoběžek, kolmic

ANGLIČTINA: 

 •  opakování celků a témat 3. třídy
 • činnosti a popisy obrázků - přítomný čas průběhový
 • opakování denního programu
 • přítomný čas prostý
 • povolání

PŘÍRODOVĚDA:

- rostliny (str. 8-14)


VLASTIVĚDA:

 • Česká republika - státní členění, kraje, obyvatelstvo